ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ

LEI 213800LNAE7M8X8ZBU08

ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

GEFYRA LITOURGIA SA

Legal Address [en]


ANTIRRIO
ANTIRRIO GR-B GR 30020

Headquarters Address [en]


ANTIRRIO
ANTIRRIO GR-B GR 30020

LEI Registration Details
L E I
213800LNAE7M8X8ZBU08
Legal Name
ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ
Other Name 1
ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
Other Name 1 Type
TRADING_OR_OPERATING_NAME
Transliterated Other Name 1
GEFYRA LITOURGIA SA
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000685
Authority Authority I D
005661901000
Legal Jurisdiction
GR
Legal Form Legal Form Code
W2NK
Status
ACTIVE
Initial Date
2019-09-29 20:00:00
Last Update Date
2021-09-17 12:33:35
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2022-09-29 20:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000685
Validation Authority Validation Authority I D
005661901000

Subsidiaries and Parent Companies

Parent / Holding Companies


Relationship Details

Business Entity Relationship

Active

ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ is directly consolidated by Vinci Concessions

Relationship Start Node Node I D
213800LNAE7M8X8ZBU08 [ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ]
Relationship End Node Node I D
213800EZZTAFCTFLFO44 [VINCI CONCESSIONS]
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2019-09-29 20:00:00
Registration Last Update Date
2021-06-04 03:25:20
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-09-29 20:00:00
Registration Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Registration Validation Sources
Entity Supplied Only
Registration Validation Documents
Other Official Documents
Relationship Period 1 Start Date
2017-12-31 19:00:00
Relationship Period 1 End Date
2018-12-30 19:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2019-09-29 20:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs

Business Entity Relationship

Active

ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ is ultimately consolidated by Vinci

Relationship Start Node Node I D
213800LNAE7M8X8ZBU08 [ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ]
Relationship End Node Node I D
Relationship Relationship Type
Is Ultimately Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2019-09-29 20:00:00
Registration Last Update Date
2021-06-04 03:25:20
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2021-09-29 20:00:00
Registration Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Registration Validation Sources
Entity Supplied Only
Registration Validation Documents
Other Official Documents
Relationship Period 1 Start Date
2017-12-31 19:00:00
Relationship Period 1 End Date
2018-12-30 19:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2019-09-30 08:14:14
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs


© 2023 LEI.report | Privacy Policy | LEI Resources
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |